Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 271
Димитровград, 18.03.2024

ОТНОСНО: Обявяване на избран общински съветник и констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник от Общински съвет Димитровград

В ОИК - Димитровград на 14.03.2024 г. с вх. № 217/14.03.2024 г. са получени документи – заверени преписи на Решение № 888 от 20.10.2023 г. и Определение № 1157/15.12.2023 г. влезли в законна сила, постановени по административно дело № 1204/2023 г. по описа на Административен съд - Хасково удостоверяващи настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон (ex lege) предсрочно следва да бъдат прекратeни пълномощията на общински съветник от състава на Общински съвет Димитровград на основание по чл. 30, ал. 4, т. 12, от Закона за местното самоуправление и местната администрация поради наличие на условия за неизбираемост на кандидата и същевременно да бъде обявен за избран нов общински съветник.

            ОИК - Димитровград на основание чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс във вр. с чл. 30, ал.4, т.12 и чл. 30, ал.7 от ЗМСМА и въз основа резултатите от протоколите на СИК и на Решение № 888 от 20.11.2023г. по адм. № 1204/2023г. по описа на Административен съд – гр. Хасково, влязло в законна сила на: 05.03.2024г., с което се отменя Решение № 212/30.10.2023г. на ОИК-Димитровград, с което са обявени изборните резултати от проведените на 29.10.2023г. избори за общински съветници в община Димитровград, следва да постанови ново решение за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници, като се съобрази със задължителните указания на съда, съдържащи се в цитираното по-горе съдебно решение.

            Като взе предвид, че с Решение № 888 от 20.11.2023г. по адм. № 1204/2023г. по описа на Административен съд – гр. Хасково влязло в законна сила на: 05.03.2024г., с което се отменя Решение № 212/30.10.2023г. на ОИК-Димитровград, с което са обявени изборните резултати от проведените на 29.10.2023г. избори за общински съветници в община Димитровград, е обявен за недействителен резултата от изборите за общински съветници в община Димитровград, с оглед на което съда е стигнал до следните изводи, които следва да бъдат възприети и пресъздадени в настоящото решение, а именно: Съдът счита, че оспорването е доказано по отношение на протокола на СИК №260900023 в оспорената част, касаеща т.6 и т.9, а именно – в протокола е записано: по т.6 – 31, по т.9 – 94, вместо установеното при повторното преброяване – по т.6 – 30, по т.9 – 95. Така установеният при повторното преброяване глас е в полза на кандидатската листа на Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“. Съдът счита, че е доказано по отношение на протокола на СИК №260900054 в частта, касаеща т.6 и т.9, а именно – в протокола е записано: по т.6 – 27, по т.9 – 93, вместо установеното при повторното преброяване – по т.6 – 26 по т.9 – 95 – с допълнителни два гласа за Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“, които са действителни такива след установената неправилно приета като недействителна бюлетина с поставен знак, който не засяга съседно квадратче, както и на друга бюлетина в полза на Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“, за която не може да бъде установено защо не е преброена като действителна от СИК. Установените два гласа при повторното преброяване са в полза на кандидатската листа на Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“. Съдът счита, че е доказано по отношение на протокола на СИК №260900054 в частта, касаеща т.6 и т.9, а именно – в протокола е записано: по т.6 – 27, по т.9 – 93, вместо установеното при повторното преброяване – по т.6 – 26, по т.9 – 95 – с допълнителни два гласа за Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“, които са действителни такива след установената неправилно приета като недействителна бюлетина с поставен знак, който не засяга съседно квадратче, както и на друга бюлетина в полза на Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“, за която не може да бъде установено защо не е преброена като действителна от СИК. Установените два гласа при повторното преброяване са в полза на кандидатската листа на Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“.

            По отношение на протокола на СИК №260900072 също следва да бъде прието за доказано, като по отношение на установените по-малко действителни гласове. Доколкото обаче няма данни за промяна на гласовете за Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“, то така установеното намаляване следва да бъде отразено единствено при общия брой действителни гласове.     

            По протоколите от СИК №260900023 и СИК №260900054, съдът приема за установени по делото нарушения на изборната процедура, които безспорно са променили изборния резултат, изразен в разпределението на мандатите за общинските съветници, а само подобни нарушения са основание за обявяване на избора за общински съветници за недействителен. Оспореното решение на ОИК е основано на резултатите от изборите такива, каквито са установени от съответните секционно избирателни комисии и в протокола на ОИК, но при повторното преброяване на бюлетините в СИК №260900023 и СИК №260900054 се установи разлика от три действителни гласа /един от СИК №260900023 и два от СИК №260900054/, които не са били отразени в полза на Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ на регионите в съответните протоколи, оспорени по реда на чл.193 от ГПК. При съобразяване с правилата за определяне на изборния резултат, регламентирани в чл.453 от ИК и с оглед броя на общинските съветници на Община Димитровград, крайният извод е за правилно определена общинска избирателна квота по метода на Хеър - Ниймайер, Методика съгласно приложение №5 – 401. Действително в случая като се отчитат установените различия относно четири по-малко действителни гласа в протокола на СИК №260900072 – без да се засягат гласовете за Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“, както и един допълнителен глас от протокола на СИК №260900054, то при определяне на общия брои действителни гласове и прилагане на правилото на пар.1, т.14 от ДР на ИК общинската избирателна квота е отново 410. Но при установения общ брой действителни гласове за Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“- 407 /т.6 от Протокола на ОИК от 30.10.2023г./ + 3 действителни гласа /един от СИК №260900023 и два от СИК №260900054/, установени като неотчетени или неправилно отчетени като недействителни, общо действителните гласове за Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ са 410. А това обосновава извод, че са налице основания за обявяване на избора за общински съветници за недействителен. При допълнително установените неотчетени три действителни гласа в полза на коалицията Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“, то при така разпределените гласове по кандидатски листи неправилно в Решение №212/30.10.2023г. при разпределяне на мандатите за общински съветници между партиите, коалициите и местните коалиции не е включена Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“, тъй като получените гласове са равни на общинската избирателна квота - 410.

            При отчитането на действителните и недействителните бюлетини и най-вече относно отчитането на бюлетина в секция №260900054, която е приета за недействителна, тъй като отбелязването е извън очертанията на квадратчето и се твърди, че засяга съседното. Така следва да се имат предвид принципните положения, че бюлетините са със законово определено съдържание според вида избор; при отбелязване на избора следва да се поставя знак в празното квадратче - само знак "Х" или "V", с химикал, пишещ със син цвят, а не други знаци /напр. кръгче, кръстче/. Всяка една бюлетина съответства на един глас, а в разпоредбата на чл.437 от ИК подробно е уредено кога гласът е действителен - ал.2, и кога е недействителен - ал.3. Изрично в ал.4 е предвидено правото на избирателя на предпочитание /преференция/ за кандидат в избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция, като е регламентирано в този случай кога предпочитанието се зачита. При извършеното оспорване по реда на чл.193 от ГПК и установеното, подробно посочено до тук, относно съдържанието на протоколите от СИК №260900023 и от СИК №2609000543, съдът счита за доказано при повторното преброяване наличието на допълнителни три гласа в полза на кандидатската листа на Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“. При оспорването на посочените протоколи се установиха конкретните твърдения за допуснати нарушения при отчитането на недействителни и действителни гласове.

            След добавяне на Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ в разпределение на мандатите и след изчисления по метода на Хеар-Ниймайер се получава следния резултат:

          Брой мандати за разпределение между партии и коалиции: 33

          Сума от гласовете на партиите, участващи в разпределението на мандатите: 12302

          Квотата на Хеър е: 12302/33=372,78787878788

 

 

 

 

 № бюлeтина

 

 

Брой гласове

 

Частно/ Брой

мандати

 

 

 

Остатък

 

Мандат по

остатък

Мандат при равен

остатък

 

Общ брой

мандати

 

Дължина на

листата

 

Брой общ.

съвет

66

1451

3

0,8900804

1

0

4

22

4

7

5141

13

0,7828418

1

0

14

32

14

72

2863

7

0,6756032

1

0

8

32

8

1

991

2

0,6568365

0

0

2

11

2

28

620

1

0,6621984

1

0

2

10

2

42

826

2

0,2144772

0

0

2

16

2

45

410

1

0,0991957

0

0

1

21

1

 

            След направените изчисления, се разпределя остатък от 4 бр. мандата, които се разпределят на партиите и коалициите с най-голям остатък и съответно получават по 1 бр. мандат, а именно на: ПП ГЕРБ, ЛЕВИЦАТА!, КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ и Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (Коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ;ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН;ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА;ПП СВОБОДА;ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ;ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ)

            В пряка връзка с постановеното от съда и в следствие на съдебния му акт - Решение № 888 от 20.11.2023г. по адм. № 1204/2023г. по описа на Административен съд – гр. Хасково се налага на основание чл.30, ал.4, т.12 от ЗМСМА и чл.30, ал.7 от ЗМСМА да се прекратят пълномощията на общински съветник, при условията на неизбираемост. Това следва да бъде обявения за избран с отмененото Решение № 212/30.10.2023г. на ОИК-Димитровград общински съветник под № 3 от Списък А от листата на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, тъй като според новото разпределение на мандатите в общинския съвет, въпросната коалиция получава два мандата. Същевременно ОИК следва да обяви за избран кандидата за общински съветник под №1 от Списък А от листата на Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“, съобразно новото разпределение на мандатите в Общински съвет Димитровград по пропорционалната система, определени по метода на Хеър-Ниймайер.

 

С оглед на всичко гореизложено на основание чл.462 във вр. чл.453 и 454 от Изборния кодекс, чл.30 ал.4 т.12 във вр. чл.30 ал.7 от ЗМСМА, съобразявайки се с Решение № 2901-МИ/16.11.2023 г. на ЦИК и след проведеното обсъждане и гласуване, ОИК-Димитровград

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е четиристотин и десет 410 гласове.

           (с думи)            (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                                     Тридесет и три                                          33

                                       (с думи)                                               (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Кандидатите отпадат от кандидатските листи на партиите, понеже са избрани за кметове:

Иво Тенев Димов

Димитър Иванов Димов

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

                 с думи                          с цифри

1.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

                     два                                   2

7.

ПП ГЕРБ

             Четиринадесет                       14

28.

ЛЕВИЦАТА!

                     Два                                   2

42.

ВЪЗРАЖДАНЕ

                     Два                                   2

45.

БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ

                     Един                                 1

66.

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

                 Четири                                  4

72.

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (Коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ;ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН;ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА;ПП СВОБОДА;ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ;ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ)

                   Осем                                    8

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Пламен Минчев Панев

А

 374

2.

Сашо Вълков Спасов

А

187

 

 

3.

Виолета Русева Желева

А

146

 

 

4.

Надежда Николова Андреевска

Б

46

 

 

5.

Иван Пенков Ганев

Б

47

 

 

6.

Румяна Атанасова Димитрова

Б

52

 

 

7.

Тилчо Тенев Тилев

Б

34

 

 

8.

Христо Цветков Христов

Б

58

 

 

9.

Антон Костов Димитров

Б

23

 

 

10.

Христо Иванов Петков

Б

5

 

 

11.

Георги Трифонов Соватчиев

Б

19

7.

ПП ГЕРБ

1.

Гергана Стефанова Кръстева

А

216

2.

Кирчо Жеков Кирев

Б

117

3.

Божидар Петков Петков

Б

151

4.

Георги Петров Георгиев

Б

76

5.

Красимира Тенчева Илиева

Б

131

6.

Димитър Васков Витанов

Б

222

7.

Георги Ангелов Чанков

Б

115

8.

Божидар Величков Узунов

Б

203

9.

Галина Димитрова Чингарова

Б

114

10.

Митко Живков Желязков

Б

91

11.

Гроздан Стойков Грозев

Б

43

12.

Валентин Георгиев Христов

Б

32

13.

Добринка Ганева Димитрова

Б

97

14.

Атанаска Христова Иванова

Б

155

15.

Генади Делчев Нанев

Б

106

16.

Хавел Алдинов Карагьозов

Б

79

17.

Емил Димитров Френгов

Б

46

18.

Юлияна Василева Димитрова

Б

87

19.

Ирина Георгиева Костадинова-Николова

Б

112

20.

Иван Маринов Иванов

Б

151

21.

Екатерина Валентинова Тумбалова

Б

82

22.

Георги Иванов Димитров

Б

57

23.

Гриша Димитров Юруков

Б

56

24.

Тенчо Стойчев Георгиев

Б

165

25.

Гергана Владимирова Георгиева-Кънева

Б

90

26.

Нели Христозова Бонева

Б

75

27.

Борислав Григоров Борисов

Б

27

28.

Атанас Николов Бонин

Б

65

29.

Валентина Пенчева Райкова

Б

23

30.

Кънчо Митев Кръстев

Б

28

31.

Валентин Димчев Нанев

Б

50

32.

Живко Жечев Янков

Б

31

14.

Граждани за Общината

1.

Пламен  Панайотов Пасков

А

 181

2.

Тенчо Христов Иванов

Б

12

3.

Стойчо Йорданов Стойчев

Б

4

4.

Николай Драганов Николов

Б

12

5.

Янко Иванов Митев

Б

12

6.

Владимир Николаев Николов

Б

15

7.

Цветелина Пламеновна Паскова

Б

9

8.

Стойчо Милчев Тричков

Б

2

20.

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1.

Ангел Иванов Ангелов

А

190

2.

Асен Митев Самуилов

А

86

3.

Сашо Асенов Стефанов

Б

10

4.

Динко Мишев Ганчев

Б

3

5.

Демир Минков Николов

Б

1

6.

Минка  Юлиянова Мерджанова

Б

1

7.

Таню Русев Иванов

Б

2

21.

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1.

Пламен Цанков Стоянов

А

229

2.

Валентин Димитров Делчев

А

33

3.

Николай Делчев Колев

А

24

4.

Александър Мирославов Иванов

Б

17

5.

Юрий Иванов Димитров

Б

11

6.

Стоян Денчев Славов

Б

14

28.

ЛЕВИЦАТА!

1.

Донка Велчева  Атанасова

А

223

2.

Стоян Михалев Тюйлиев

А

134

3.

Здравка Атанасова Стоянова

А

94

4.

Петя Данчева Бонева

А

74

5.

Росен Любомиров Людсканов

Б

30

6.

Мария Трендафилова Велчева

Б

3

7.

Ангел Йорданов Йорданов

Б

35

8.

Недялка Радева Георгиева

Б

12

9.

Стоил Тонев Стоилов

Б

13

10.

Петкана Манолова Хараланова

Б

2

38.

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1.

Емил Митков Михайлов

А

36

42.

ВЪЗРАЖДАНЕ

1.

Венета Колева Стоянова

А

497

2.

Атанас Петров Ангелов

А

68

3.

Даниел Иванов Иванов

А

62

4.

Марин Георгиев Филипов

Б

38

5.

Минчо Тодоров Минчев

Б

22

6.

Светлана Йорданова Узунова

Б

16

7.

Райчо Куманов Петков

Б

9

8.

Ивайло  Иванов Йонков

Б

14

9.

Тенчо Дамаскинов Ахчиев

Б

24

10.

Ралица  Панчева Желязкова

Б

11

11.

Иво Динев Иванов

Б

12

12.

Живко Маринов Събев

Б

4

13.

Димитър Петев Костов

Б

30

14.

Славчо Киров Димов

Б

3

15.

Добринка Стоилова Семерджиева

Б

7

16.

Виктор Радков Иванов

Б

9

45.

БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ

1.

Ангел Панчев Ангелов

А

87

2.

Златко Лозев Костов

А

79

3.

Деница Миленова Макьова

А

73

4.

Росица Маринова Георгиева

А

50

5.

Никол Петева Петкова

Б

20

6.

Таня Ганчева Желева

Б

15

7.

Стоян Атанасов Стоянов

Б

11

8.

Дилян Янев Господинов

Б

1

9.

Иван Златков Златанов

Б

8

10.

Румяна Николова Андреева-Йовчева

Б

10

11.

Генка Тодорова Пейчева

Б

8

12.

Камен Иванов Добрев

Б

3

13.

Живко Недялков Жеков

Б

9

14.

Елена Борисова Ганчева

Б

1

15.

Георги Людмилов Христов

Б

1

16.

Петя Атанасова Атанасова

Б

8

17.

Ивелина Атанасова Русева

Б

1

18.

Красимира Иванова Колева

Б

5

19.

Румен Димитров Жеков

Б

5

20.

Николина Нанкова Иванова

Б

9

21.

Дияна Илиева Стефанова

Б

3

57.

Движение за права и свободи – ДПС

1.

Бахар Мехмед Юсуф

А

167

2.

Петър Димитров Петров

А

67 (46)

3.

Иванка Колева Галип

Б

14

4.

Герасим Здравков Михайлов

Б

14

5.

Даниела Стоянова Делчева

Б

2

6.

Севил Гюлсюм Бекир

Б

3

7.

Евгени Младенов Кисимов

Б

9

8.

Юзлем Лютви Халил

Б

0

9.

Мелих Метин Ахмед

Б

5

10.

Тодор Жеков Тодоров

Б

4

11.

Анита Христова Зангоци-Тодева

Б

7

12.

Бахрие Рефик Юмер

Б

3

13.

Сашка Василева Михайлова

Б

1

14.

Метин Мудраис Мюмюн

Б

0

15.

Янаки Желязков Димитров

Б

0

16.

Наталия Илиева Бакърджиева-Мехмед

Б

3

66.

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1.

Калоян Дончев Добрев

А

305

2.

Светослав Живков Господинов

А

198

3.

Полина  Любомирова Никитова

А

180

4.

Деян Калоянов Димов

А

142

5.

Александър Дянков Димитров

А

117

6.

Георги Апостолов Апостолов

А

113

7.

Иван Филипов Ванчев

Б

99

8.

Хасан Ергюн Бекир

Б

42

9.

Данаил  Димитров Караиванов

Б

12

10.

Здравко Димитров Атанасов

Б

10

11.

Мария Дончева Милкова

Б

28

12.

Янислав Георгиев Георгиев

Б

26

13.

Димитър Николаев Петров

Б

14

14.

Десислава Николаева Стойчева

Б

10

15.

Господин Иванов Велчев

Б

10

16.

Чавдар Петров Чеков

Б

27

17.

Милена Петрова Петрова

Б

41

18.

Ангел Милков Милков

Б

35

19.

Живко Митев Тодоров

Б

21

20.

Димо Канев Димов

Б

10

21.

Атанас Ангелов Шеретудис

Б

6

22.

Минка Митева Стоянова

Б

5

72.

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (Коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ;ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН;ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА;ПП СВОБОДА;ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ;ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ)

1.

Стефан Димитров Димитров

А

569

2.

Снежана Йорданова Ангелова

А

206

3.

Иван Костов Евлогиев

Б

58

4.

Габриела Вениалинова Бушева

Б

138

5.

Антония Радева Филева

Б

112

6.

Мартин Христов Колев

Б

78

7.

Валентина Тодорова Кунева

Б

132

8.

Елена Иванова Тодорова

Б

96

9.

Цанко Николов Сталев

Б

155

10.

Диана Нанева Кунева

Б

117

11.

Марин Василев Калинков

Б

16

12.

Наталия Петкова Чалъкова

Б

30

13.

Айсевил Джемалова Абил

Б

41

14.

Ромео Крумов Костадинов

Б

33

15.

Даяна Руменова Димитрова

Б

168

16.

Димитър Иванов Димитров

Б

28

17.

Иван Йорданов Василев

Б

7

18.

Станимир Господинов Димитров

Б

62

19.

Атанаска Светославова Янева

Б

88

20.

Димитър Жеков Делчев

Б

16

21.

Георгица Асенова Христова

Б

88

22.

Росица Ангелова Арнаудова

Б

35

23.

Георги Митков Димитров

Б

76

24.

Живко Ванчев Лозев

Б

1

25.

Господин Цветков Колев

Б

53

26.

Павел Грозев Дяков

Б

24

27.

Йорданка Русева Славова

Б

13

28.

Дияна Андреева Тодорова

Б

83

29.

Мартин Динков Танев

Б

72

30.

Янко Бончев Маринов

Б

84

31.

Сашо Дечев Стоянов

Б

32

32.

Камелия Димитрова Георгиева

Б

13

33.

Данаил Христозов Данев

Б

139

 

            Констатира предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник – Виолета Русева Желева, ЕГН: ********** на основание по чл. 30, ал. 4, т. 12, от Закона за местното самоуправление и местната администрация поради наличие на условия за неизбираемост.

            Обявява за избран общински съветник - Ангел Панчев Ангелов, ЕГН: ********** от Коалиция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“.

            На обявения за избран общински съветник да се издаде Удостоверение за избран общински съветник (по чл.87, ал.1, т.26 и чл.453, ал.5 от ИК), а на общинския съветник, на когото се прекратяват пълномощията поради наличие на условие за неизбираемост да се анулира издаденото Удостоверение за избран общински съветник (по чл.87, ал.1, т.26 и чл.453, ал.5 от ИК) №1360/08.11.2023г.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1. Ангел Панчев Ангелов

БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ

**********

2. Антония Радева Филева

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (Коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ;ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН;ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА;ПП СВОБОДА;ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ;ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ)

**********

3. Атанас Петров Ангелов

ВЪЗРАЖДАНЕ

**********

4. Атанаска Христова Иванова

ПП ГЕРБ

**********

5. Божидар Величков Узунов

ПП ГЕРБ

**********

6. Божидар Петков Петков

ПП ГЕРБ

**********

7. Валентин Георгиев Христов

ПП ГЕРБ

**********

8. Валентина Тодорова Кунева

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (Коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ;ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН;ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА;ПП СВОБОДА;ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ;ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ)

**********

9. Венета Колева Стоянова

ВЪЗРАЖДАНЕ

**********

10. Габриела Вениалинова Бушева

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (Коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ;ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН;ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА;ПП СВОБОДА;ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ;ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ)

**********

11. Галина Димитрова Чингарова

ПП ГЕРБ

**********

12. Георги Ангелов Чанков

ПП ГЕРБ

**********

13. Георги Петров Георгиев

ПП ГЕРБ

**********

14. Гергана Стефанова Кръстева

ПП ГЕРБ

**********

15. Гроздан Стойков Грозев

ПП ГЕРБ

**********

16. Деян Калоянов Димов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

**********

17. Димитър Васков Витанов

ПП ГЕРБ

**********

18. Добринка Ганева Димитрова

ПП ГЕРБ

**********

19. Донка Велчева  Атанасова

ЛЕВИЦАТА!

**********

20. Елена Иванова Тодорова

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (Коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ;ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН;ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА;ПП СВОБОДА;ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ;ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ)

**********

21. Иван Костов Евлогиев

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (Коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ;ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН;ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА;ПП СВОБОДА;ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ;ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ)

**********

22. Калоян Дончев Добрев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

**********

23. Кирчо Жеков Кирев

ПП ГЕРБ

**********

24. Красимира Тенчева Илиева

ПП ГЕРБ

**********

25. Мартин Христов Колев

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (Коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ;ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН;ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА;ПП СВОБОДА;ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ;ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ)

**********

26. Митко Живков Желязков

ПП ГЕРБ

**********

27. Пламен Минчев Панев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

28. Полина  Любомирова Никитова

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

**********

29. Сашо Вълков Спасов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

30. Светослав Живков Господинов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

**********

31. Снежана Йорданова Ангелова

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (Коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ;ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН;ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА;ПП СВОБОДА;ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ;ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ)

**********

32. Стефан Димитров Димитров

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (Коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ;ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ;ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН;ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА;ПП СВОБОДА;ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ;ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ)

**********

33. Стоян Михалев Тюйлиев

ЛЕВИЦАТА!

**********

           

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председателя на Общински съвет Димитровград и Централната избирателна комисия.

На основание чл.30, ал.8 от ЗМСМА Решението е окончателно и не подлежи на оспорване.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Другадън Мустафа Апти

* Публикувано на 18.03.2024 в 17:32 часа

Свързани решения:

212/30.10.2023

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 271 / 18.03.2024

  относно: Обявяване на избран общински съветник и констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник от Общински съвет Димитровград

 • № 270 / 04.12.2023

  относно: Искане до Административен съд-Хасково за изменение на Решение № 888/20.11.2023г. по адм. д. № 1204/2023г. по описа на ХАС в частта за разноските по делото

 • № 269 / 09.11.2023

  относно: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград, които да присъстват при отпечатването на чувалите от Местни избори 2023 г. пред Административен съд-Хасково

всички решения