Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 270
Димитровград, 04.12.2023

ОТНОСНО: Искане до Административен съд-Хасково за изменение на Решение № 888/20.11.2023г. по адм. д. № 1204/2023г. по описа на ХАС в частта за разноските по делото

С Решение № 888/20.11.2023г. постановено от Административен съд-Хасково по адм. д. № 1204/2023г. на ХАС, ОИК-Димитровград е осъдена да заплати разноски по делото на КП „България на регионите“ в размер на 4000 лв. Същото е получено от комисията на 30.11.2023 г.

ОИК не е в състояние и не притежава правна и фактическа възможност да изпълни решението в частта му за разноските по делото.

На първо място в Глава пета, Раздел III „Общински избирателни комисии“ от Изборния кодекс ясно е видимо, кой назначава ОИК и какви са функциите и статута на ОИК. Никъде обаче в посочения раздел или друг нормативен акт не е предвидено, че общинските избирателни комисии са бюджетен орган. Същите не притежават собствен бюджет, нито са разпоредители с бюджетни средства.

На второ място, общинските избирателни комисии не са юридически лица и нямат самостоятелен бюджет, респективно действие изплащане на дължима парична сума от ОИК - Димитровград е неизпълнимо.

В този смисъл, ОИК счита че разноски по дела следва да се поемат от Централната избирателна комисия, като първостепенен разпоредител с бюджетни средства и юридическо лице, което е видимо от разпоредбата на чл.2, ал.2 от Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация.

С оглед на изложеното ОИК-Димитровград при евентуално връчване на покана за изпълнение или издаване на изпълнителен лист, от една страна ОИК-Димитровград ще бъде в невъзможност за изпълнение, а от друга няма да има правно основание нито да препрати тази покана или ИЛ на ЦИК, нито ЦИК да я изпълни. Във връзка с гореизложеното, на осн. чл.248, ал.1 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК,  Общинска избирателна комисия - Димитровград

Р  Е  Ш И

Да се направи искане по чл.248, ал 1 от ГПК до Административен съд - Хасково за изменяне на Решение № 888/20.11.2023г. по адм. д. № 1204/2023г. по описа на ХАС в частта за разноските.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Другадън Мустафа Апти

* Публикувано на 04.12.2023 в 17:27 часа

Календар

Решения

  • № 270 / 04.12.2023

    относно: Искане до Административен съд-Хасково за изменение на Решение № 888/20.11.2023г. по адм. д. № 1204/2023г. по описа на ХАС в частта за разноските по делото

  • № 269 / 09.11.2023

    относно: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград, които да присъстват при отпечатването на чувалите от Местни избори 2023 г. пред Административен съд-Хасково

  • № 268 / 09.11.2023

    относно: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград, които да присъстват при отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа от Местни избори 2023 г.

всички решения