Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 207
Димитровград, 27.10.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх. №229 от 27.10.2019 г.; 17:45 ч. от Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”) и Постановление от 27.10.2019 г. на Атанас Палхутев-районен прокурор при РП-Димитровград за възлагане на предварителна проверка по преписка с вх.№1227 /2019 г. по описа на РП-Димитровград

В ОИК-Димитровград постъпи жалба с вх. №229 от 27.10.2019 г. в 17:45 ч. на Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”) за нарушение изборния процес в секционна комисия 62 в с. Добрич, изразяващо се в наличие на разминаване между гласувалите лица до момента и номерацията от остатъка от кочаните за избор на кандидати за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство, което означавало, че липсвали бюлетини. В жалбата се иска да бъдат предприети необходимите правно-фактически действия за спиране на изборния ден в посочената по-горе секционна комисия, както и да бъде указано на всички СИК в избирателен район на община Димитровград да извършат проверка на останалите бюлетини от кочаните за съответния вид избор.

С постановление от 27.10.2019 г. на Районна прокуратура –Димитровград на ОИК-Димитровград е възложено извършването на проверка с оглед изясняване налице ли е изборно нарушение по ИК или са налице данни за извършено престъпление от общ характер, свързано с изборния процес, като бъде извършено следното: да се изясни има ли разминаване между гласувалите лица и номерацията от остатъка от кочаните за избор на кандидати за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство и има ли липса на бюлетини и ако да-на какво се дължи това.

В изпълнение на задълженията си ОИК-Димитровград определи двама свои членове, а именно-Михаил Георгиев-секретар на ОИК-Димитровград и Добромир Якимов-член на ОИК-Димитровград, които да извършат проверка на място в СИК №62 в с.Добрич, община Димитровград за изпълнение на поставените задачи от РП-Димитровград и основативността на изложените в жалбата на Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”) оплаквания за нарушение на изборния процес.

При проверката не бе установено наличие на разминаване в номерацията на бюлетините, съдържащи се в остатъка от кочаните за избор на общински съветници, кмет на община и кмет на кметство. Същата номерация в момента на проверката бе поредна за всеки вид избор. Наред с това при проверката не се установи и липса на бюлетини за трите вида избор. Дадени са указания в процеса на отчитане на изборните резултати в секцията да се следи за спазване на контролите, имащи отношение към съответствието между брой гласували лица по избирателен списък – част I-ва  и част II-ра и брой на намерените бюлетини в избирателната кутия.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.22 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград

Р  Е  Ш  И 

Не  установява наличие на нарушение на изборния процес в секция  62 в с. Добрич, община Димитровград

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 27.10.2019 в 19:31 часа

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения